Skip links

Visita al port i la subhasta del peix

Itinerari guiat
La platja ha estat sempre un espai ocupat per aquells que viuen del mar. S’ha usat de lloc de refugi per protegir les embarcacions dels pescadors i per sortir en busca dels millors llocs de pesca. A la platja també s’hi venia el peix acabat de capturar. Però el que havia estat un port, ara l’ocupen banyistes i turistes.
Actualment els ports artificials (molls, dics, espigons) formen part del paisatge litoral, un espai de treball on conflueixen molts oficis diferents. A Palamós hi té un lloc destacat la llotja, l’edifici on es desenvolupa la subhasta del peix, i on peixaters i restauradors, compren el peix fresc que més tard portaran als consumidors.
Partint del Museu de la Pesca per veure l’origen dels ports, passejarem per aquest espai mariner, veurem la seva funció, usos i protagonistes, i entrarem a la subhasta per esdevenir testimonis de la venda del peix.

 • Espècies marines
  Oficis de mar
 • Batxillerat
  Cicles formatius
  Eduació secundària
  Educació primària
 • Palamós
Organitza
Museu de la Pesca
Port de Palamós Moll Pesquer, s/n. Palamós 972 600 424 infomuseu@palamos.cat https://museudelapesca.org/
https://museudelapesca.org/educacio/primaria/port-i-subhasta.html
Espai
Museu de la Pesca
Durada
1 h 15'
Objectius

• Comprendre la diversitat d’usos dels espais portuaris
• Entendre la primera venda del peix fresc desembarcat al port.
• Relacionar diferents oficis amb el consum de peix
• Relacionar la història de Palamós, la seva concepció, el seu creixement i la seva realitat actual amb el port.

Continguts

• Cales i platges: els antics ports
• On es pesca: la plataforma continental
• El port com a nexe entre l’home i el mar
• El port de Palamós: història
• El port actual: dàrsena pesquera, dàrsena comercial
• Embarcacions de pesca: la flota artesanal i la flota industrial
• La llotja i la subhasta del peix
• El camí cap a una activitat pesquera sostenible, nosaltres com a consumidors

Metodologia

• Itinerari guiat dinamitzat
• Observació i interpretació de diferents maquetes
• Observació in situ de la subhasta del peix
• Visionat d’un audiovisual sobre la subhasta del peix

Competencies bàsiques

Competències bàsiques d’educació primària:

– Àmbit coneixement del medi
◦ Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.
◦ Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.
– Àmbit d’educació en valors
• Dimensió personal
◦ Competència 3. Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i consolidar el pensament propi.
• Dimensió interpersonal
◦ Competència 4. Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen.
◦ Competència 5. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones.
• Dimensió interpersonal
◦ Competència 7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alternatives als problemes.
– Àmbit coneixement del medi
• Dimensió comunicació oral
◦ Competència 1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.
◦ Competència 2. Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa.
◦ Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals.

Competències bàsiques d’educació secundària:

– Àmbit cientificotecnològic
• Dimensió medi ambient
◦ Competència 11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana.
– Àmbit social
• Dimensió històrica
◦ Competència 1. Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica.
◦ Competència 3. Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals.
– Àmbit cultura i valors
• Dimensió personal
◦ Competència 3. Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i per consolidar el pensament propi.
• Dimensió sociocultural
◦ Competència 7. Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han configurat
– Àmbit lingüístic
• Dimensió oral
◦ Competència 7. Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals.
◦ Competència 8. Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística, emprant-hi els elements prosòdics i no verbals pertinents.
◦ Competència 9. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs.