Skip links

Temps de pesca

Visita guiada al Museu de la Pesca.

El temps és un concepte cultural, subjectiu i alhora necessari i inevitable. En l’àmbit de la pesca el temps ho és tot. El temps climatològic determina quins dies pots sortir a feinejar i quins no; alhora, no totes les espècies es pesquen a la mateixa hora del dia. A més, les tècniques de pesca han evolucionat i avui dia no es pesca exactament igual que fa cent anys.
De la mà del concepte temps, entrarem en el món complex i extraordinari de la pesca, i coneixerem tots els actors que hi estan implicats: les espècies, els pescadors, altres oficis que viuen del mar i finalment els consumidors.

  • Espècies marines
    Oficis de mar
    Pesca sostenible
  • Eduació secundària
  • Palamós
Organitza
Museu de la Pesca
Port de Palamós Moll Pesquer, s/n. Palamós 972 600 424 infomuseu@palamos.cat https://museudelapesca.org/
https://museudelapesca.org/educacio/secundaria/temps-de-pesca.html
Espai
Museu de la Pesca
Durada
1 h 15'
Objectius

• Conèixer la riquesa del món marítim i pesquer, especialment la importància del peix en l’alimentació humana.
• Identificar les espècies de peixos amb interès comercial que viuen a la Mediterrània i saber des d’on es pesquen.
• Reflexionar sobre les perspectives de futur de la pesca, especialment la seva sostenibilitat, ara en entredit i les possibles alternatives.

Continguts

• Les espècies valorades comercialment
• Les diferents espècies segons el lloc del mar que habiten: pelàgics i bentònics
• On es pesca: la plataforma continental
• El port com a nexe entre l’home i el mar
• Els diferents oficis: pescadors, mestres d’aixa, calafats, peixaters, etc.
• Les diferents tècniques de pesca: palangre, encerclament, arrossegament, tresmall, etc.
• El camí cap a una activitat pesquera sostenible i el nostre paper com a consumidors

Metodologia

• Visita dinamitzada: els participants amb l’ajuda de l’educador i d’una sèrie d’objectes relacionats amb el concepte de temps s’endinsaran en el món de la pesca.
• Observació i interpretació de diferents maquetes dels sistemes de pesca
• Visualització de material audiovisual

Competencies bàsiques

Àmbit de coneixement del medi
– Dimensió món actual
• Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim
• Competència 5. Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur.
Canvi i continuïtat:
• Passat, present i futurs de les societats i comunitats culturals.
• El temps històric: periodització, datació, durada, cicles, simultaneïtat, successió, causalitat, racionalitat…
• L’intercanvi generacional, comprensió del passat i del present, construcció de futurs.
• Les societats i les cultures en la història, comparació i història retrospectiva.
Àmbit d’educació en valors
– Dimensió interpersonal
• Competència 4. Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen
• Prejudicis i estereotips propis i aliens.
• Les diferències de cultura com un element enriquidor de les relacions interpersonals.
Àmbit lingüístic
– Dimensió comunicació oral
• Competència 1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.
• Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals.