Skip links

Les Barques del Peix

Des que surten a mar fins que tornen a port, els pescadors duen a terme a bord de les barques de pesca feines i activitats molt variades. Moltes d’elles, no obstant, ens són desconegudes. Amb la visita a les Barques del Peix, l’extensió flotant del Museu de la Pesca, us volem acostar al dia a dia d’una jornada de pesca tot pujant a bord de dues embarcacions professionals: Gacela i Estrella Polar.
Les barques de pesca son un mitjà de transport i una plataforma de treball adaptat a un medi, el mar, que no és el propi de l’home. Són la manifestació visible d’una activitat econòmica de primer ordre com és la pesca, i la màxima expressió del treball, de la lluita diària, d’unes formes de vida i d’una identitat marinera molt particulars.

Les Barques del Peix exemplifiquen els principals sistemes de pesca que es desenvolupen a la nostra costa: la pesca d’arrossegament (Gacela) i la d’encerclament (Estrella Polar). Aquestes barques són les més representatives de la pesca a Catalunya des del punt de vista tipològic i de volum de captures, i esdevenen a Palamós un escenari privilegiat per conèixer el sector pesquer del nostre país.

  • Oficis de mar
  • Eduació secundària
    Educació infantil
    Educació primària
  • Palamós
Organitza
Museu de la Pesca
Port de Palamós Moll Pesquer, s/n. Palamós 972 600 424 infomuseu@palamos.cat https://museudelapesca.org/
https://museudelapesca.org/educacio/infantil/les-barques-del-peix.html
Espai
Museu de la Pesca
Durada
1 h 15'
Objectius

• Difondre el patrimoni artístic i natural del poble de Palamós.
• Conèixer de prop, a través de l’observació directa, un vaixell de pesca.
• Conèixer el món de la pesca, l’ofici de pescador, abans i ara.
• Diferenciar les diferents feines a bord d’una barca de pesca.
• Conèixer vocabulari específic mariner.
• Conèixer les parts d’un vaixell.
• Conèixer l’entorn on es desenvolupa la feina diària d’un pescador.
• Valorar la vida a bord d’una barca pesquera.
• Respectar i estimar l’entorn portuari pesquer.

Continguts

• Els sistemes de pesca. Les Xarxes. Encerclament i arrossegament.
• La construcció naval. Tipologia dels vaixells. Les parts d’un vaixell
• La vida a bord. Les tasques de cada mariner.
• Les especies objectiu. Peixos pelàgics i bentònics
• Els caladors. Els tipus de fons
• La meteorologia i la navegació
• La motorització i les noves tecnologies a bord. Les comunicacions
• El port, abric, lloc de venda i reparació.
• Lèxic i expressions marineres. Unitats de mesura
• Sostenibilitat de la pesca

Metodologia

• Embarcament a bord de les barques de pesca
• Visita guiada als diferents espais del vaixell: coberta, bodega, pont, cuina…
• Manipulació de xarxes, caps, timó, brúixola…
• Joc de simulació: aprendre a fer de pescador a bord d’una barca de pesca

Competencies bàsiques

Educació infantil:

Descoberta d’un mateix i dels altres:
• Gust i valoració del joc, l’exploració sensorial i psicomotriu com a mitjà de gaudi personal i d’aprenentatge.
• Experimentació i interpretació de sensacions i significats referits a l’espai.
Descoberta de l’entorn:
•  Observació i identificació de diferents elements de l’entorn natural, social i cultural.
•  Observació de la diversitat de costums, maneres d’interpretar la realitat i acceptació d’aquesta realitat com una manera d’aprendre.  
• Identificació de diferents ocupacions i serveis que desenvolupen les persones adultes del nostre entorn més proper. 
• Respectar i defensar el patrimoni cultural, historicoartístic i mediambiental de Catalunya.
Comunicació i llenguatges:
• Sensibilitat i interès per l’escolta, l’observació i l’exploració de les possibilitats sonores d’elements de l’entorn. 
• Participació i escolta activa en situacions habituals de comunicació, com ara converses, contextos de joc, activitats de la vida quotidiana i activitats relacionades amb la cultura.

Competències bàsiques de primer cicle de Primària

Àrees de coneixement del medi natural i de coneixement del medi social i cultural
• Dimensió món actual:
◦ Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim
◦ Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten
• Dimensió ciutadania:
◦ Competència 11. Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb coneixements científics i socials per esdevenir un consumidor responsable
Àrees de llengua catalana i literatura i llengua castellana i literatura
• Dimensió comunicació oral:
◦ Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa utilitzant estratègies conversacionals

Competències bàsiques de segon i tercer cicle de Primària

Àrees de coneixement del medi natural i de coneixement del medi social i cultural
• Dimensió món actual:
◦ Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim
◦ Competència 3. Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi
◦ Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten
• Dimensió ciutadania:
◦ Competència 11. Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb coneixements científics i socials per esdevenir un consumidor responsable.
Àrees de llengua catalana i literatura i llengua castellana i literatura
• Dimensió comunicació oral:
◦ Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa utilitzant estratègies conversacionals.

Per educació secundària:

Competències bàsiques de l’àmbit de cultura i valors
• Dimensió sociocultural:
◦ Competència 7. Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han configurat
Competències bàsiques de l’àmbit social
• Dimensió històrica:
◦ Competència 3. Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals
• Dimensió geogràfica:
◦ Competència 5. Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat.
• Dimensió cultural i artística:
◦ Competència 9. Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn
◦ Competència 10. Valorar les expressions culturals pròpies, per afavorir la construcció de la identitat personal dins d’un món global i divers
Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic
• Dimensió actitudinal i plurilingüe:
◦ Actitud 2. Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta