Skip links

L’anxova, la reina. Taller de salaó de peix

Taller manipulatiu per conèixer de prop l’anxova: com es captura i com se sala; és a dir, tot el procés a seguir fins a tenir l’anxova a taula. L’activitat comença amb una visita al Museu de la Pesca, on es fa una visualització de material audiovisual, i una observació i interpretació de diferents maquetes dels sistemes de pesca i d’una barca de pesca d’encerclament. Finalment es fa la manipulació del peix per tal d’elaborar d’un pot d’anxoves salades que els alumnes es podran endur a casa.

  • Cuina i gastronomia
  • Cicles formatius
    Eduació secundària
    Educació primària
  • Palamós
Organitza
Museu de la Pesca
Port de Palamós Moll Pesquer, s/n. Palamós 972 600 424 infomuseu@palamos.cat https://museudelapesca.org/
https://museudelapesca.org/educacio/primaria/anxova-la-reina.html
Espai
Espai del peix
Durada
1 h 30'
Objectius

Treballar a partir de l’experimentació. Entendre el procés de salaó. Conèixer l’espècie, l’anxova. Posar en valor la pesca per a l’obtenció i la producció d’aliments relacionats amb la mar. Comprendre com funcionen els arts de pesca relacionats amb l’espècie. Contribuir a la sostenibilitat del fet pesquer.

Continguts

• L’anxova: característiques de l’espècie, on la trobem i adaptacions al medi
• Com es capturava i com es captura: l’encesa i la teranyina
• Orígens de la salaó
• Les factories de salaons
• El procés de salaó
• Altres peixos salats: l’arengada
• El camí cap a una activitat pesquera sostenible; nosaltres com a consumidors

Metodologia

• Visualització de material audiovisual
• Observació i interpretació de diferents maquetes dels sistemes de pesca
• Observació d’una barca de pesca del peix blau
• Manipulació i elaboració d’un pot d’anxoves salades
• Els i les alumnes s’emporten el pots de salaó d’anxoves que han elaborat.

Competencies bàsiques

Competències bàsiques per educació secundària:

Àmbit de coneixement del medi
• Dimensió món actual
◦ Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim
• Dimensió salut i equilibri personal
◦ Competència 8. Prendre decisions sobre higiene i salut amb coneixements científics per a la prevenció i guariment de malalties
• Dimensió ciutadania
◦ Competència 11. Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb coneixements científics i socials per esdevenir un consumidor responsable
Àmbit d’educació en valors
• Dimensió interpersonal
◦ Competència 4. Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen: Prejudicis i estereotips propis i aliens. Les diferències de cultura com un element enriquidor de les relacions interpersonals.
Àmbit lingüístic
• Dimensió comunicació oral
◦ Competència 1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars
◦ Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals
Àmbit matemàtic
• Dimensió Connexions
◦ Competència 7. Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes.
• Dimensió Comunicació i representació
◦ Competència 9. Usar les diverses representacions dels conceptes i relacions per expressar matemàticament una situació.
◦ Competència 10. Usar les eines tecnològiques amb criteri, de forma ajustada a la situació, i interpretar les representacions matemàtiques que ofereixen.

Competències bàsiques per educació secundària:
Àmbit Cientificotecnològic
• Dimensió Medi Ambient
◦ Competència 11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana. Identificar els principals factors que cal tenir en compte per evitar el consum desmesurat d’un recurs natural i per aplicar les mesures d’estalvi i recuperació adequades.
Àmbit Social
• Dimensió històrica
◦ Competència 3. Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit d eles decisions i accions actuals.
Educació en valors
• Dimensió personal
◦ Competència 1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes.