Skip links

La cistella del port. Una eina per a descobrir el món de la pesca i el port pesquer de Roses

Mitjançant el joc l’alumnat descobrirà, de manera activa, interactiva i participativa, els rols, les eines per fer les diverses feines i els espais del port pesquer de Roses.
Des del moll del port pesquer s’introdueix la ubicació geogràfica del port i la seva importància històrica per a la vila de Roses. Aprenem sobre els diferents vaixells i les arts de pesca que s’utilitzen per a les diferents varietats de captures i quins peixos es pesquen més habitualment; en una barca d’arrossegament sabrem per a què serveixen les “portes” i quants metres fan les xarxes que calen, experimentarem amb les eines i els instruments de navegació. També els i les alumnes aprendran com fer un nuc de palangre que després s’emportaran a casa.
Anirem a la llotja per aprendre com es fa la subhasta del peix. A l’espai de la subhasta asseguts en el lloc dels compradors veurem quins son els peixos que es venen més, quins son els més rars, què passa quan més d’una persona vol el mateix lot…
Per finalitzar entrarem al lloc destinat als crustacis vius i veurem les seves característiques i com viuen fins que són venuts.

  • Oficis de mar
  • Educació infantil
    Educació primària
  • Roses
Organitza
Confraria de pescadors de Roses i Educart serveis educatius S.L.
EducArt, Serveis Educatius i Culturals, SL C/ Antoni Llopis, 6, 1er, 5a Olot - Garrotxa Telèfon: 972903822 Fax: 972273228 info@educart.biz
El port de Roses a escena
Espai
Port pesquer de Roses
Durada
90 minuts
Objectius

• Observar l’entorn i identificar relacions senzilles entre els elements que en formen part, distingint els elements humanitzats i els naturals.
• Reconèixer i classificar amb criteris elementals els éssers vius de l’entorn i identificar algunes relacions que estableixen amb el medi.
• Aproximar el món de la pesca a Roses als escolars a través de l’espai del port i la seva ubicació geogràfica, els diferents tipus de vaixells i arts de pesca que es practiquen.
• Aprendre quins són els elements propis i les característiques de la pesca en una barca d’arrossegament.
• Comprendre els instruments de que es serveixen avui en dia per fer les captures, espais protegits i veda biològica.
• Experimentar, a través de la recreació en el mateix lloc de la subhasta, com es comercialitza el peix i quin paper té la Confraria de Roses.
• Identificar les diferents tasques a desenvolupar en un Port pesquer i les diferents responsabilitats de tots i totes els que hi treballen pel seu bon funcionament.
• Valorar la importància de respectar i protegir el medi.

Continguts

Àrea de llengua catalana:
• Parlar i conversar
Participació activa i col·laborativa amb el grup.
Interacció en els diàlegs o debats aportant i defensant les idees pròpies i defensar o contradient.
• Escoltar i comprendre
Comprensió d’informacions de missatges i explicacions orals en diferents contextos i mitjans de comunicació.

Àrea de medi natural, social i cultural:
• L’entorn i la seva conservació
Observació i reconeixement del elements naturals i humanitzats de l’entorn proper.
Identificació i disseny d’actuacions responsables orientades a ús sostenible de l’entorn.
• El món del éssers vius
Interès per la protecció i cura d’animals de l’entorn proper.
Identificació d’activitats econòmiques relacionades amb la cria d’animals.
Interès per l’observació i generació de preguntes científiques i així com la construcció de respostes coherents amb el coneixement científic.

Àrea de medi natural:
• Entorn, tecnologia i societat
Identificació d’eines, màquines i fonts d’energia utilitzades en diferents èpoques històriques i la seva relació amb les condicions de vida i treball.

Àrea de medi cultural i social:
• Canvis i continuïtats amb el temps
Descoberta i valoració del patrimoni comarcal, social i cultural.
• Persones, cultures i societat.
Valoració de la diversitat social, cultural, i respecte per les diferències.

Metodologia

“La Cistella del Port” és una proposta educativa que fa participar a l’alumnat a través de la descoberta de diferents eines, treballs i espais del Port pesquer amb l’objectiu final de comprendre i valorar l’ofici de la pesca a la vila de Roses.
Prèviament a la visita al port, s’enviarà un petit dossier a l’escola per preparar la visita i familiaritzar-se amb algunes feines de l’ofici de pescador.
Al final de l’activitat educativa es proporcionarà un qüestionari d’avaluació al professorat per avaluar el nivell de satisfacció i acompliments d’objectius de la visita. L’educador/a també elaborarà una fitxa d’avaluació per tal de contrastar-ne els resultats.

Competencies bàsiques

Àmbit lingüístic
Dimensió Comunicació oral i lectora
Competència comunicativa lingüística
• Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa.
• Obtenir informació i interpretar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit acadèmic i identificant la informació rellevant, extraient informacions concretes
Àmbit coneixement del medi
Dimensió Món Actual
• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
Conèixer i comprendre el context natural, social, cultural i tecnològic on està immers.
Dimensió Tecnologia i vida quotidiana
• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
Identificar alguns dels usos que es fan dels recursos naturals i algunes conseqüències que se’n deriven.

Dimensió Ciutadania
• Competència social i ciutadana
Valorar el patrimoni cultural i la seva conservació. Conèixer sobre maneres de viure en el passat i esdeveniments.
Àmbit Educació en valors
Dimensió personal
• Competència aprendre a aprendre.
Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes.
Fer ús l’actitud crítica en l’observació i la interpretació de la realitat.
Dimensió interpersonal
• La competència comunicativa lingüística i audiovisual.
Mostrar actitud de respecte actiu en respectar el torn de paraula, valoració de les intervencions orals i de les idees dels altres.
Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatius a través de les activitats, de respecte als companys i cap al material comú.
Dimensió sociocultural
• Competència artística i cultural.
Promoure l’ interès pels esdeveniments de caire científic, tecnològic i artístic que tenen lloc en el nostre entorn.
Sensibilització vers el món de la cultura.