Skip links

El port de Roses a escena

Portem el port de Roses a escena, per conèixer-ne els espais i la gent que hi treballa, aprenent del seu ofici i de les mesures que es porten a terme per a la continuïtat de l’espai, tot creant un vídeo que proposa millores perquè el port de Roses esdevingui un port encara més sostenible!

  • Oficis de mar
  • Batxillerat
    Cicles formatius
    Eduació secundària
  • Roses
Organitza
Confraria de pescadors de Roses i Educart serveis educatius S.L.
EducArt, Serveis Educatius i Culturals, SL C/ Antoni Llopis, 6, 1er, 5a Olot - Garrotxa Telèfon: 972903822 Fax: 972273228 info@educart.biz
http://confrariapescadorsroses.cat/activitatsescolars.html
Espai
Port pesquer de Roses
Durada
2 hores
Objectius

Àrea de medi natural, social i cultural
• L’entorn i la seva conservació
Reconeixement d’algunes característiques del clima de l’entorn.
Valoració d’actuacions que contribueixen a la protecció del medi.
• El món del éssers vius
Observació i descripció d’alguns éssers vius i la interacció amb el medi

Àrea de medi natural
• Entorn, tecnologia i societat
Valoració de l’impacte del desenvolupament tecnològic en les condicions de vida i en el treball.

Àrea de medi cultural i social
• Canvis i continuïtats amb el temps
Valoració de la història col·lectiva per a la comprensió del passat i el present i la construcció o del futur,
• Persones, cultures i societat.
Observació, identificació d’alguns trets demogràfics econòmics i culturals de la societat catalana.

Continguts

Àrea de medi natural, social i cultural:
• L’entorn i la seva conservació
Reconeixement d’algunes característiques del clima de l’entorn.
Valoració d’actuacions que contribueixen a la protecció del medi.
• El món del éssers vius
Observació i descripció d’alguns éssers vius i la interacció amb el medi

Àrea de medi natural:
• Entorn, tecnologia i societat
Valoració de l’impacte del desenvolupament tecnològic en les condicions de vida i en el treball.

Àrea de medi cultural i social:
• Canvis i continuïtats amb el temps
Valoració de la història col·lectiva per a la comprensió del passat i el present i la construcció o del futur,
• Persones, cultures i societat.
Observació, identificació d’alguns trets demogràfics econòmics i culturals de la societat catalana.

Metodologia

Visita als espais més importants per entendre el funcionament del port pesquer de Roses. En cadascun dels espais es tractaran temes específics al voltant de la pesca. L’alumnat organitzat en 4 equips haurà de decidir per torns quin seria el millor resum de l’espai visitat i gravar-ho amb un IPad en una seqüència d’un minut.
El moll de les arts menors: la pesca més artesanal i la seva supervivència.
La barca d’arrossegament: dins la barca comprendrem el seu funcionament i complexitat, la necessitat del treball en equip i les funcions d’alguns dels pescadors. Conèixer la tecnologia bàsica per la que aquestes barques poden ser més eficients.
El moll davant de llotja: aprendrem que és i quina funció té la llotja del peix, coneixerem quines mesures hi ha per permetre que les espècies no s’esgotin i parlarem sobre el problema que hi ha de tots els residus que es llencen al mar i coneixerem quines accions s’estan portant a terme per millorar la situació.
La planta d’envasat: veurem les instal·lacions on es fabrica un producte com és el fumet de peix, aprendrem que la conservació del peix és vital per la seva comercialització i una part important dins del món de la pesca.
Amb la gravació dels 4 espais el grup haurà de consensuar quina seria la millora que proposarien perquè el port de Roses fos encara més sostenible.
Es farà la 5ª i darrera presa amb el missatge final amb que vulguin concloure la seva participació a “El Port de Roses a escena”

Competencies bàsiques

Àmbit lingüístic:
– Dimensió Comunicació oral
• Competència comunicativa lingüística: Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa
• Competència comunicativa lingüística: Obtenir informació bàsica i comprendre textos orals, senzills i adaptats, de la vida quotidiana i l’entorn.

Àmbit Coneixement del medi:
– Dimensió Món actual
• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: Conèixer i comprendre el context natural, social, cultural i tecnològic on està immers.

– Dimensió Tecnologia i vida quotidiana:
• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: Identificar alguns dels usos que es fan dels recursos naturals i algunes conseqüències que se’n deriven.

– Dimensió Ciutadania:
• Competència social i ciutadana: Valorar el patrimoni cultural i la seva conservació. Conèixer sobre maneres de viure en el passat i esdeveniments.

Àmbit Educació en valors:
– Dimensió personal:
• Competència aprendre a aprendre: Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes. Fer ús l’actitud crítica en l’observació i la interpretació de la realitat
• La competència comunicativa lingüística i audiovisual: Mostrar actitud de respecte actiu en respectar el torn de paraula, valoració de les intervencions orals i de les idees dels altres. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatius a través de les activitats, de respecte als companys i cap al material comú
• Competència artística i cultural: Promoure l’ interès pels esdeveniments de caire científic, tecnològic i artístic que tenen lloc en el nostre entorn. Sensibilització vers el món de la cultura.