Skip links

Cuiners i cuineres a bord. La cuina a les barques de pesca

Taller de cuina amb tastet.
A l’Espai del Peix i seguint les indicacions i explicacions de l’educador, els alumnes fan de cuiners i elaboren un plat de la cuina marinera tradicional que al final poden degustar.

  • Cuina i gastronomia
  • Cicles formatius
    Eduació secundària
    Educació primària
  • Palamós
Organitza
Museu de la Pesca
Port de Palamós Moll Pesquer, s/n. Palamós 972 600 424 infomuseu@palamos.cat https://museudelapesca.org/
https://museudelapesca.org/educacio/primaria/petits-cuiners-a-bord.html
Espai
Espai del peix
Durada
1 h 45'
Objectius

Elaborar un plat de cuina de manera tradicional. Fomentar els hàbits alimentaris saludables. Posar en valor la pesca per a l’obtenció i la producció d’aliments relacionats amb la mar. Entendre l’alimentació com a fet fonamental per al funcionament del nostre cos. Entendre la relació que s’estableix entre les persones humanes i la natura quant a l’explotació de recursos naturals. Conèixer alguns trets bàsics de la cuina catalana del peix. Contribuir a la sostenibilitat del fet pesquer.

Continguts

• Fomentar el hàbits alimentaris saludables.
• Normes bàsiques d’higiene i salut.
• La cuina en la nostra història.
• La cuina del peix.
• La cuina en el món del treball: cuinar en una barca de pesca.
• Les receptes. Qui les ha tramès? D’on les hem obtingut?
• Els ingredients, tipologia de peix, tipus de vegetals, d’on provenen, des de quant i com s’utilitzen.
• La preparació: separar i netejar
• La cocció, tipus de coccions bullir, fregir, etc.
• La degustació, el plaer de menjar

Metodologia

• Visualització d’un audiovisual sobre la cuina del peix al nostre territori.
• Tot el grup participa en la configuració i elaboració d’una recepta tradicional de peix: Fideus rossejats o Arrossejat.
• Degustació de la recepta.
• Els alumnes elaboren un plat de la cuina marinera.

Competencies bàsiques

Competència bàsiques d’educació primària:
Àmbit de coneixement del medi
• Dimensió Món Actual
◦ Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim
• Dimensió salut i equilibri personal
◦ Competència 6. Adoptar hàbits sobre alimentació, activitat física i descans amb coneixements científics, per aconseguir el benestar físic.
◦ Educació per a la salut: Els aliments: constructors, reguladors i energètics.
◦ Organització social: Els hàbits i costums individuals, familiars, socials i culturals.
◦ Competència 8. Prendre decisions sobre higiene i salut amb coneixements científics per a la prevenció i guariment de malalties
◦ Dimensió ciutadania
◦ Competència 11 Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb coneixements científics i socials per esdevenir un consumidor responsable
Àmbit d’educació en valors
• Dimensió personal
◦ Competència 1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes.
• Dimensió interpersonal
◦ Competència 4. Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen.
◦ Competència 5. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones.
◦ Competència 6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.
Àmbit lingüístic
• Dimensió comunicació oral
◦ Competència 1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars
◦ Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals
Àmbit matemàtic
• Dimensió Connexions
◦ Competència 7. Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes
• Dimensió Comunicació i representació
◦ Competència 10. Usar les eines tecnològiques amb criteri, de forma ajustada a la situació, i interpretar les representacions matemàtiques que ofereixen:
◦ Tècniques, instruments de mesura.

Competències bàsiques d’educació secundària
Àmbit Científic-tecnològic
• Dimensió medi ambient
◦ Competència 11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana. Identificar els principals factors que cal tenir en compte per evitar el consum desmesurat d’un recurs natural i per aplicar les mesures d’estalvi i recuperació adequades.
Àmbit Social
• Dimensió històrica
◦ Competència 3. Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit d eles decisions i accions actuals.
• Dimensió cultural i artística
◦ Competència 10. Valorar expressions culturals pròpies, per afavorir la construcció de la identitat personal dins d’un món global i divers.
Cultura i valors ètics
• Dimensió personal
◦ Competència 1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsable dels propis actes.
• Dimensió interpersonal
◦ Competència 6. Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitat que comporta, especialment per a la solució de conflictes interpersonals i per propiciar la cultura de la pau.