Skip links

Ancorats a la barca. Pescant amb codis QR

Sabeu com es pesca al port de Roses?
En aquesta activitat descobrirem com és el dia a dia d’un pescador entrant en una barca d’arrossegament i visitant els espais de la cuina i de la sala de motors. A més, manejarem les eines i els estris que s’utilitzen per pescar. Aprendrem com es ven el peix a la subhasta i com finalment arriba a la peixateria.

  • Oficis de mar
  • Batxillerat
    Cicles formatius
    Eduació secundària
  • Roses
Organitza
Confraria de pescadors de Roses i Educart serveis educatius S.L.
EducArt, Serveis Educatius i Culturals, SL C/ Antoni Llopis, 6, 1er, 5a Olot - Garrotxa Telèfon: 972903822 Fax: 972273228 info@educart.biz
http://confrariapescadorsroses.cat/activitatsescolars.html
Espai
Port pesquer de Roses
Durada
90 minuts
Objectius

• Identificar a partir dels codis QR les diferents parts del port pesquer i les tasques que s’hi desenvolupen.
• Conèixer “in situ” les principals característiques de la pesca d’arrossegament i aprendre sobre el funcionament del motor de la barca.
• Comprendre els mecanismes d’adquisició del peix a la subhasta.
• Observar els crustacis vius que es mantenen vius en les piscines previ a la seva venda.

Continguts

Àrea de llengua catalana:
– Llegir i comprendre:
• Utilització de fonts diverses.
• Suport multimèdia.
– Parlar i conversar:
• Participació activa i col·laborativa amb el grup.
• Exposició de temes i participar activament en els diàlegs o debats aportant i defensant les idees pròpies i defensar o contradient.
• Exposició d’informació
– Escoltar i comprendre:
• Comprensió d’informacions de missatges i explicacions orals en diferents contextos i mitjans de comunicació.
• Interès, atenció i respecte per les intervencions dels altres.

Àrea de medi natural, social i cultural:
• Impactes mediambientals de l’activitat humana.
• Sostenibilitat: consum d’energia
• Animals i plantes a diferents ecosistemes.
• Ecosistemes i activitat humana
• Objectes tecnològics de la vida quotidiana.
• Desenvolupament humà i desenvolupament sostenible

Metodologia

La visita al port es planteja com una proposta interactiva i participativa. El grup utilitza el programa lector de QR’s per tal de descobrir, a través de les noves tecnologies els diferents espais que configuren el port pesquer de Roses i les seves característiques. Dins d’una barca d’arrossegament els i les alumnes podran veure les diferents parts de la barca i en especial la sala de motors, on podran aprendre sobre el seu funcionament. Posteriorment, a l’espai de la subhasta, podran utilitzar l’espai que ocupen habitualment els compradors, i experimentar a través d’un simulacre com funciona la venda del peix, de manera que l’alumnat pugui comprendre el funcionament de la venda i la comercialització posterior en tots els seus aspectes.

Competencies bàsiques

Àmbit lingüístic:
-Dimensió Comunicació oral i lectora:
-Competència comunicativa lingüística:
• Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa.
• Obtenir informació i interpretar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit acadèmic i identificant la informació rellevant, extraient informacions concretes

Àmbit científico-tecnològic:
– Dimensió Medi Ambient
• Competència en identificar les característiques generals de les accions humanes en el medi, impactes que hi provoquen i valorar-les.
Dimensió Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana
• Competència en analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, avaluar-ne els avantatges personals i socials, així com l’impacte en la salubritat i el medi ambient en el coneixement i la interacció amb el món físic. Identificar alguns dels usos que es fan dels recursos naturals i algunes conseqüències que se’n deriven.

Àmbit Social:
– Dimensió Història i Geografia
• Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de lectives sostenibles
• Comprendre i analitzar la relació entre les societats humanes i el medi, i de localitzar i interpretar els fenòmens que es produeixen com a resultat d’aquesta interacció.
Dimensió Cultura
• Competència valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn.

Àmbit Cultura i valors:
– Dimensió personal:
• Competència aprendre a aprendre.
Fer ús l’actitud crítica en l’observació i la interpretació de la realitat.
– Dimensió interpersonal:
• La competència comunicativa lingüística i audiovisual.
Mostrar actitud de respecte actiu en respectar el torn de paraula, valoració de les intervencions orals i de les idees dels altres.
Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatius a través de les activitats, de respecte als companys i cap al material comú.
– Dimensió sociocultural:
• Competència artística i cultural.
Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han configurat